ژان باروا، روژه مارتن دوگار، ترجمه منوچهر بدیعی، انتشارات نیلوفر، ص ۱۲۴

«هیچ کس به دلایل منطقی تغییر عقیده نمی‌دهد: این تنها نظر قطعی است که به آن رسیده‌ام. مردم به همین اکتفا می‌کنند که با برهان‌های منطقی عقیده‌ای را که در باطن دارند تقویت کنند: و این عقیده، برخلاف آنچه مردم خیال می‌کنند، بر اساس قیاس منطقی و استدلال نیست، بلکه بر اساس نوعی قابلیت فطری است که از هر منطق دیالکتیکی قوی‌تر است.
به عقیده من آدم با قابلیت فطری ایمان یافتن یا شک کردن به دنیا می‌آید و از هیچ استدلالی هم کار مهمی بر نمی‌آید، نه از استدلال‌های موافق نه مخالف.»