«فکرت‌ها (idea) از آسمان به زمین نمی‌آیند، یا خود به خود تولید نمی‌شوند. تاریخ این فکرت‌ها هرگز «ناب» نیست. در هر فکرتی، بازی بر سر یک نظم علمی، سیاسی، یا مذهبی است. من هر بار که دستم رسیده کوشیده‌ام این موضوع‌ها را روشن کنم. کوشیده‌ام پیش فرض‌های ضمنی نهفته در گفتارهای فیلسوفان را بر ملا سازم و بفهمم که روی سخن آنان با کیست، یا هنگامی که فلان مفهوم تازه، یا فلان طرح مسئله جدید را پیش می‌کشند، با چه کسی به مقابله برخاسته‌اند.»

تاریخ فلسفه در قرن بیستم. کریستین دولا کمپانی. ترجمه باقر پرهام. نشر آگه. ص ۱۴