در هرات عصر جامی، صوفیان و خانقاهیان دو دسته بودند: زین الدینیان (اتباع زین الدین خوافی) و سید قاسمیان (اصحاب سید قاسم انوار). چنانکه شیخ بهاء الدین عمر جغارگی از مریدی پرسید که:

- در شهر هرات چه خبر است؟

- گفتند دو خبر.

- فرمودند: کدام است؟

- گفتم شیخ زین‌الدین و اصحاب ایشان می‌گویند که «همه از اوست». و سید قاسم و اتباع ایشان می‌گویند که «همه اوست»

 

شیخ عبدالرحمن جامی، نجیب مایل هروی، طرح نو، ص۲۹